Regulamin


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis internetowy Zlecamy.pl ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Wykonawców lub Zleceniodawców w zakresie realizacji zleceń. Z serwisu mogą korzystać osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty posiadające zdolnośc prawną.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Zlecamy.pl. W celu korzystania z serwisu Zlecamy.pl należy zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas dokonywania procesu rejestracji, opisanego w pkt. IV niniejszego Regulaminu.


II. DEFINICJE

Terminy Użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Administrator - właściciel oraz administrator Eniro Polska Sp. z o.o., zarejestrowana w Warszawie przy ul. Postępu 14a.

Zlecamy.pl lub Serwis - ogólnopolski serwis internetowy prowadzony w języku polskim przez Administratora. Serwis oferuje prezentację przez Zleceniodawcę świadczenia usług oraz składania Ofert wykonania przez Wykonawców.

Użytkownik - osoba posiadająca w Serwisie zarejestrowane Konto.

Zlecenie - zbiór informacji określający chęć wykonania usługi przez Wykonawców, zamieszczany w Serwisie przez Zleceniodawcę.

Zleceniodawca - Użytkownik zamieszczający w Serwisie Zlecenie, wyrażając tym samym zgodę na jego publikację na łamach Serwisu, w tym również danych osobowych i kontaktowych.

Wykonawca - Użytkownik Serwisu składający w Zleceniu Ofertę wykonania danej usługi.

Oferta wykonania - oferta składana przez Wykonawcę w ramach Zlecenia umieszczonego przez Zleceniodawcę zawierająca szczegółowe informacje, takie jak cena, czas wykonania oraz opis.

Konto - zbiór danych osobowych Użytkownika, zawierający powiązania ze Zleceniami oraz Ofertami wykonania. Dostęp do Konta jest zabezpieczony indywidualnym loginem / adresem e-mail oraz hasłem, które zostało zaszyfrowane w bazie danych Serwisu.

Opinia - tekstowa oraz numeryczna ocena dodana przez Użytkownika, zawierająca informację o współpracy z Wykonawcą lub Zleceniodawcą w ramach realizacji usługi określonej przez Zlecenie.

Regulamin - niniejszy regulamin, którego integralną częścią są również odnośniki zawarte w jego treści np. dotyczące Ochrony Danych Osobowych.


III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostaly zawarte na podstronie
http://www.zlecamy.pl/informacje/Polityka-prywatnosci.html


IV. REJESTRACJA I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU ZLECAMY.PL

1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu Zlecamy.pl wymaga utworzenia Konta, która odbywa się w procesie rejestracji.

2. Użytkownikiem Serwisu może zostać wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, spółka prawa handlowego bądź inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolnośc prawną.

3. Dokonanie rejestracji następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu.

4. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik na podany w formularzu adres poczty elektronicznej otrzyma powiadomienie wraz z adresem internetowym słuzącym do aktywacji swojego Konta. Do momentu kliknięcia w link aktywacyjny Konto w Serwisie pozostaje nieaktywne.

5. Aktywacja Konta wiąże się z udostępnieniem na łamach Serwisu niektórych danych osobowych Użytkownika, w tym loginu Konta.

6. Użytkownik po aktywacji swojego Konta zobowiązuje się do:

    a) Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

    b) Przestrzegania prawa Rzeczpospolitej Polskiej,

    c) Używania usług i narzędzi dostępnym w Serwisie Zlecamy.pl zgodnie z ich przeznaczeniem

7. Użytkownik nie powinien udostępniać danych słuzących do korzystania z Serwisu Zlecamy.pl w szczególności loginu / e-mail oraz hasła. Serwis Zlecamy.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych dostępowych do Konta Użytkownika.

8. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania podjęte poprzez korzystanie z usług Serwisu na szkodę osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że będzie w pełni odpowiedzialny za szkody jakie poniesie Serwis oraz Administrator i na żądanie naprawi tę szkodę do pełnej wysokości poprzez zapłatę kwoty pieniężnej określonej w żądaniu Serwisu.


V. PUBLIKOWANIE ZLECEŃ I ZAWARCIE UMOWY

1. W celu publikacji Zlecenia Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz wraz z wszystkimi wymaganymi polami.

2. Użytkownik ma możliwość zmiany treści Zlecenia (jego edycji) do momentu umieszczenia pierwszej Oferty wykonania przez Wykonawcę.

3. Wykonawcy zainteresowani wykonaniem usługi określonej w Zleceniu przez Zleceniodawcę składają swoje Oferty wykonania.

3. W przypadku gdy Oferta wykonania spełnia warunki jego wykonania, czyli posiada co najmniej termin wykonania, warunki realizacji oraz określoną cenę, stanowi ono ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W innym przypadku wyraża tylko chęć nawązania kontaktu i ustalenia szczegółów wykonania usługi.

4. W momencie, gdy publikacja Zlecenia zostanie zakończona wyborem Wykonawcy, dochodzi do zawarcia umowy, której treść jest zawarta w Zleceniu. W przypadku, gdy jej ważność zależy od spełnienia dodatkowych działań określonych przepisami prawa, należy niezwłocznie dokonać tych czynności przez obie strony umowy.

5. Po zakończeniu publikacji Zlecenia w przypadku wyboru Wykonawcy, na jego adres skrzynki elektronicznej e-mial jest wysyłana wiadomośc z informacja o zawarciu umowy z Zleceniodawcą.

6. Obie strony umowy powinny nawiązać ze sobą kontakt w terminie 5 dni od momentu wyboru Wykonawcy przez Zleceniodawcę.


VI. SYSTEM OPINII

1. Serwis Zlecamy.pl umożliwia na wystawienie jednokrotnej opinii do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Zleceniodawcą.

2. Treści opinii są informacjami udostępnionymi publicznie i widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis Zlecamy.pl

3. Opinia dodatkowo jest uzupełniona oceną strony transakcji w skalu od 1 do 5.

4. Treści opinii powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą zawierać treści niezgodnych z przepisami RP, nie mogą zawierać ponadto:

    a) wulgaryzmów i treści obraźliwych,

    b) adresów stron internetowych,

    c) informacji reklamowych,

    d) danych kontaktowych,

    e) treści naruszających dobra osobiste i łamiących niniejszy Regulamin

5. Niedozwolone jest wystawianie opinii, które sztucznie zawyżaja wiarygodność Wykonawcy i Zleceniodawcy do fikcyjnie zawieranych umów.

6. Administrator nie ingeruje w treści opinii wystawionych przez Użytkowników. Administrator może usunąć komentarz w przypadku, gdy narusza on przepisy obowiązującego prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Użytkownik umieszczając opinię w Serwisie ponosi za nią pełną odpowiedzialność.


VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik Serwisu Zlecamy.pl ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku nieprawidłowego bądź nienależytego wykonania usługi przez Administratora Serwisu.

2. Reklamacje nalezy zgłaszać pisemnie na adres Administratora bądź drogą elektroniczną na adres kontakt@mariuszangielski.pl

3. Reklamacje powinny zawierać dane niezbędne do identyfikacji Użytkownika Serwisu (w tym jego loginu, imienia, nazwiska) oraz dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu lub e-mail).

4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie do 7 dni roboczych.

5. Reklamacje, które nie pozwolą na identyfikację Użytkownika Serwisu oraz nie zawierające danych kontaktowych nie będą rozpatrywane.


VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ZLECAMY.PL

1. Serwis Zlecamy.pl i Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, jakość i terminowość wykonanych usług.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści serwisu umieszczanych przez Użytkowników w przypadku, gdy będą one naruszały postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Administrator nie odpowiada za:
    
    a) realizację postanowień umów zawartych za pośrednictwem Serwisu,

    b) działaia siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych,

    c) działania osób trzecich mających na celu zablokowanie lub wprowadzenia w stan nieprawidłowego działania Serwisu Zlecamy.pl

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla umowy zawieranej pomędzy Użytkownikiem, a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory związane z usługami, które oferuje Serwis Zlecamy.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3. Niniejszy Regulamin wchodziw życie z dniem 10 lutego 2015r.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 Zlecamy.pl